Home » Aktualności » REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2020/2021

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2020/2021

Tegoroczna rekrutacja do szkół podstawowych prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą wszystkich placówek znajdujących się na terenie Miasta i wybrać tą, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki.

Rekrutacja do szkół podstawowych odbywać się będzie w dniach 2 – 13 marca 2020 r.

ZAPISY UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA PORTALU REKRUTACYJNYM: 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/zdunskawola/

Dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły obwodowej. Odbywa się ono na podstawie zgłoszenia. Rodzic logując się na stronie portalu rekrutacyjnego zobowiązany będzie wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy wydrukować i złożyć w szkole obwodowej. Jeżeli rodzic zrezygnuje z możliwości zapisania dziecka do szkoły obwodowej, będzie miał możliwość wyboru 3 innych placówek w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W tym wypadku o przyjęciu decydować będzie liczba punktów uzyskanych w rekrutacji. Przedstawione poniżej kryteria obowiązują w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 i są jednolite dla całego Miasta:

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
1. Rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym 20-40 (20 pkt – 1 rodzic pracuje, 40 pkt – 2 rodziców pracuje) Dokument potwierdzający, że rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą
2. Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza do danej szkoły podstawowej 30 Informacje potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
3. Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej 20 Informacje potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki 10 Oświadczenie rodzica/rodziców o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu należytej opieki

Kryteria zostały zawarte w Uchwale Nr XXXVII/304/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Zduńska Wola dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły.
W rekrutacji podstawowej przyjmowane są wyłącznie dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Zduńska Wola na rok szkolny 2020/2021 określone zostały w Zarządzeniu Nr 41/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 stycznia 2020 r.

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 02.03.2020 godz.8.00 13.03.2020 godz.15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej  dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 16.03.2020 godz.8.00 17.03.2020 godz.15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 23.03.2020 godz.15.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 24.03.2020 godz.8.00 27.03.2020 godz.15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 30.03.2020 godz.15.00
6. Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 15.06.2020 godz.8.00 19.08.2020 godz.15.00

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczały do jednego z publicznych przedszkoli do dnia

24 lutego 2020 r. będą zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

(do pobrania). Druk deklaracji pobrać można w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą wszystkich placówek znajdujących się na terenie Miasta i wybrać tą, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki.

Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie w dniach:

  2 – 13 marca 2020 r.

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA PORTALU REKRUTACYJNYM:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zdunskawola/

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola.
Na pierwszym etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:
•    wielodzietność rodziny (tj. co najmniej troje dzieci),
•    niepełnosprawność kandydata,
•    niepełnosprawność jednego z jego rodziców,
•    niepełnosprawność obojga rodziców,
•    niepełnosprawność rodzeństwa,
•    samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
•    objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Jeżeli po zastosowaniu ww. kryteriów przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami o przyjęciu kandydata do przedszkola decydować będą kryteria gminne określone uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 będą to:

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryteriów
1. Rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym 25-50
(25 pkt
– 1 rodzic pracuje, 50 pkt
– 2 rodziców pracuje, 50 pkt – rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje)
Dokument potwierdzający, że rodzic/ rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę  na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym
2. Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru 20 Informacje potwierdza dyrektor przedszkola
na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
3. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka 10 Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania dziecka

Kryteria określone zostały w Uchwale Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

W zależności od zainteresowania rodziców przewiduje się utworzenie „oddziałów zerowych” w następujących szkołach podstawowych:

– Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Spacerowa 90

– Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kilińskiego 27
– Szkoła Podstawowa nr 13, ul. 1 Maja 27
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Złota 67

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – ROK SZKOLNY 2020/2021

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola na rok szkolny 2020/2021 określone zostały w Zarządzeniu nr 40/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 stycznia 2020 r.

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 02.03.2020 godz.8.00 13.03.2020 godz.15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 16.03.2020 godz.8.00 17.03.2020 godz.15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 23.03.2020  godz.15.00
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 24.03.2020 godz.8.00 27.03.2020 godz.12.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 30.03.2020 godz.15.00
6. Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 15.06.2020 godz.8.00 19.08.2020 godz.15.00