Home » O szkole

O szkole

Na Szkole Podstawowej nr 9, jak na każdej współczesnej placówce oświatowej, spoczywa  obowiązek podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć, które muszą sprostać  aktualnym oczekiwaniom społecznym i zainteresowaniom dzieci. Należy  podkreślić, że „dziewiątka” oferuje swoim podopiecznym, ich rodzicom, a także środowisku lokalnemu wiele ciekawych, nowatorskich działań.

Szkoła Podstawowa nr 9 jest placówką integracyjną –  jedyną na terenie naszego miasta. W naszej szkole dzieci o różnych dysfunkcjach i stopniach niepełnosprawności mogą wraz ze swoimi typowo rozwijającymi się rówieśnikami zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności i zainteresowania, a także kształtować właściwe postawy społeczne.

Oferujemy szereg innowacji…

Klasa pływacka. W roku szkolnym 2013/2014 powstała pierwsza klasa pływacka, w której realizowany był program autorski stworzony przez nauczyciela wychowania fizycznego- Mali pływacy na start! Zwiększono wymiar godzin wychowania fizycznego na pływalni o 4 godziny. Działanie takie ma zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, dać wiele zabawy, a także jak najlepiej wyposażyć je w umiejętność pływania.

Z kolei w klasach IV- VI realizowany jest program  Na fali. Po ukończeniu klasy VI uczniowie mają możliwość otrzymania karty pływackiej.

 

Udział w programach rządowych i społecznych:

1.    AKTYWNA EDUKACJA– program rozwijający kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji,

2.    BEZPIECZNA SZKOŁA-projekt popularyzujący wśród uczniów inicjatyw z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole, jak i środowisku lokalnym,

3.    BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE – program propagujący zasady bezpieczeństwa, zorganizowany przez  Inspektorat PZU  w Sieradzu.

Programy autorskie. Nauczyciele SP 9  tworzą szereg niekonwencjonalnych projektów autorskich, efektem których jest realizacja skutecznego procesu nauczania – uczenia się. Działanie takie sprzyja  rozwijaniu zainteresowań i potencjalnych możliwości uczniów. Obecnie realizowane są:

ŻYJMY ZDROWO, KOLOROWO – propagowanie i wdrażanie zdrowego stylu życia, higieny i kultury zachowania. W ramach projektu podejmowane są następujące działania:

a)      zajęcia z higieny i kultury zachowania dla klas I-III m.in. Myj ręce, Słodyczom –Nie!,

b)      zajęcia profilaktyczne rekomendowane przez MEN m.in. Nie pal przy mnie, proszę (klasy II), Znajdź właściwe rozwiązanie (klasy VI),

c)      organizowanie Dnia Sportu – dla uczniów SP9 w celu szerzenia kultury fizycznej. Organizowanie zawodów sportowych na terenie Stadionu Sportowego Pogoń.

d)      udział w programie Spożywania Mleka i Przetworów Mlecznych dotowanego z Europejskiego Programu Dopłat do Spożycia Mleka, w ramach którego dzieci otrzymują darmowe kartoniki z mlekiem,

e)      organizowanie festynu Żyjmy zdrowo, kolorowo dla całej społeczności szkolnej oraz chętnych rodziców uczniów. Na spotkaniu zaprezentowano montaż słowno-muzyczny, a za przysłowiową „złotówkę” uczestnicy mogli zakupić  sałatki warzywno-owocowe oraz soki ze świeżych owoców,

f)       uczestnictwo w zduńskowolskim konkursie o tematyce zdrowotnej Już wiem, co jem kl. IV-VI,

g)      realizacja w klasach VI programu Między nami kobietkami, którego celem jest uzupełnienie wiedzy dziewcząt z zakresu fizjologii dojrzewania  i wyrobienie właściwych nawyków higienicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną Prelegentkę Działu Profilaktyki  i Edukacji Procter& Gamble,

h)      zajęcia w klasach I i VI – Dbam o siebie i innych  z udziałem funkcjonariuszy Komendy Policji oraz Straży Pożarnej  w  Zduńskiej Woli mające na celu prewencję oraz szerzenie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa,

i)        wpływanie na rodzaj asortymentu w sklepiku szkolnym. Na wniosek uczniów sklepik posiada w sprzedaży zdrową żywność np. produkty mleczne, chipsy z suszonych owoców, cytrusy.

DOBRO POWRACA– promocja zdrowia i postaw opartych na świadomym i odpowiedzialnym uczestnictwie w życiu społecznym. W ramach projektu podejmowane są następujące działania:

a)      zbiórka krwi wśród społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem rodziców i pracowników szkoły,

b)      przeszkolenie dzieci klas I-III w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy (obecność lekarza i pielęgniarki szkolnej),

ECO – dziewiątka– kształtowanie proekologicznych postaw. W ramach projektu podejmowane są następujące działania:

a)      realizacja projektu Nasz zielony świat organizowanego przez MDK   w Zduńskiej Woli. Uczniowie przygotowali makietę, za którą otrzymali   I miejsce oraz nagrodę pieniężną, dzięki której zakupiono roślinność  i zagospodarowano teren wokół szkoły,

b)      udział w konkursie Recykling organizowanym przez UM Zduńska Wola, oraz przygotowanie szkolnej wystawy Sztuka recyklingu,

c)      udział w projekcie ECO szkoła – Tesco, w ramach którego powstały dwa filmiki o tej tematyce autorstwa naszych uczniów,

d)      udział w II zduńskowolskim Festiwalu ekologicznym, w ramach którego uczniowie przygotowali stoisko ekologiczne i zajęli I miejsce.

Z KULTURĄ ZA PAN BRAT– szerzenie kultury i sztuki oraz kulturalnego zachowania wśród uczniów. W ramach projektu podejmowane są następujące działania:

a)      comiesięczne audycje muzyczne dla wszystkich klas, organizowane z udziałem artystów z Filharmonii Łódzkiej –poznawanie polskich i zagranicznych twórców muzyki, rozpowszechnianie zasad kultury muzycznej,

b)      zwiedzanie i oglądanie wystaw sztuki on-line – lekcje plastyki (klasy  IV-V ),

c)      realizowanie projektu Zduńska Wola na tle regionu łódzkiego dla klas IV-VI, w ramach którego uczniowie zapoznają się z historią, walorami krajoznawczymi oraz kulturą ludową  rodzinnego miasta i regionu. W ramach projektu odbywają się wycieczki tematyczne, m.in.  Szlakiem zamków średniowiecznych, Szlakiem dworków ziemi sieradzkiej,

d)      przeprowadzanie Tygodnia Kultury – Szkolny Savoir-vivre, przypomnienie uczniom zasad dobrego i kulturalnego zachowania przez wszystkich uczących n-li poszczególnych klas,

e)      organizowanie Balu Karnawałowego 2013- wszyscy razem, który był dla uczniów okazją do wspaniałej zabawy, prezentacji niezwykłych strojów ale i zasad dobrej  i kulturalnej zabawy,

f)       systematyczne wyjazdy do kin, teatrów, organizowanie Zielonych Szkół.

PATRON NASZYM PRZEWODNIKIEM – szerzenie uniwersalnych wartości głoszonych przez Jana Pawła II oraz przybliżenie uczniom jego osoby. W ramach projektu podejmowane są następujące działania:

a)      prowadzenie koła liturgiczno-muzycznego, z którego inicjatywy było przygotowanie zespołu wokalnego z okazji 50-lecia Jubileuszu szkoły – Po owocach ich poznacie(Mat 6,17). Ponadto uczniowie włączają się  w przygotowania liturgii Mszy Świętej w każdą drugą niedzielę miesiąca w parafii Świętego Pawła w Zduńskiej Woli,

b)      przygotowywanie przez uczniów i nauczycieli uroczystości z okazji rocznicy nadania imienia szkoły pt.: Pieśnią chwalmy Pana. Na wniosek uczniów impreza została na stałe wpisana w działania szkoły.

c)      przeprowadzanie konkursu wiedzy na poziomie klasIV-VI – Co wiemy  o życiu Jana Pawła II,

d)      realizacja projektu Nie lękajcie się, który powstał dla upamiętnienia wielkiego papieża Jana Pawła II – patrona naszej szkoły z okazji jego kanonizacji.

ŚWIAT DZIECKA– podmiotowe traktowanie dziecka i jego potrzeb. W ramach projektu podejmowane są następujące działania:

a)      Dzieląc się światem – realizacja programu autorskiego dla klas II mającego na celu zaznajomienie dzieci z kluczowymi pojęciami dla demokracji i praw człowieka tj. godności, tolerancji i szacunku dla innych, krytycznego myślenia i poszanowania praw innych,

b)      Moje prawa i obowiązki. O konwencji praw dziecka z dziećmi – realizacja autorskiego programu dla uczniów klas I-III mającego na celu zapoznanie uczniów ze światem ich przywilejów i obowiązków,

c)      Wokół dziecka – realizacja programu autorskiego dla uczniów klas IV-VI. Jego celem było zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami nadanymi przez państwo oraz nauczenie zasad porozumiewania się w grupie, tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Przygotowanie montażu słowno – muzycznego Konwencja Praw Dziecka,

d)      Krok po kroku – przeprowadzenie programu dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do klasy IV w celu zdobycia przez uczniów umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie,

e)      Spełniamy nasze marzenia –przeprowadzenie programu autorskiego  w klasie I mającego na celu integrację dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz wykształcenie umiejętności współżycia w grupie dzieci o różnych potrzebach.

ORTOGRAFIA NA MEDAL –  przyswojenie poprawnej pisowni wyrazów oraz ułatwienie nauki na poziomie elementarnym. W ramach projektu podejmowane są następujące działania:

a)      prowadzenie programu edukacyjno-terapeutycznego Ortograffiti  we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji,

b)      przeprowadzanie zmagań ortograficznych Dyktando –  piszemy razem    z dziećmi i dla dzieci, w których biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego miasta. Pozostałych uczestników zabawy stanowią zaproszeni goście : nauczyciele, samorządowcy, dyrektorzy szkół, dziennikarze i rodzice,

c)      organizacja Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klasIII – patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Zduńska Wola, Starosta Powiatu Zduńskowolskiego, Wójt Gminy Zduńska Wola oraz zduńskowolskie media,

d)      przeprowadzanie konkursu szkolnego Ortograffiti 2014,

e)      prowadzenie kółka ortograficznego dla klasy III – Ortografia to mój przyjaciel.

SMART – autorski program języka angielskiego realizowany w pracy z uczniami zdolnymi klas VI. (Laureaci rejonowych konkursów języka angielskiego).

PLATFORMA INTERNETOWA e. Nauczanie- każdy uczeń i nauczyciel posiada indywidualne konto, które umożliwia komunikację między użytkownikami, zamieszczanie, sprawdzanie i ocenianie testów interaktywnych, przygotowywanie lekcji multimedialnych, tworzenie ankiet np. uczniowie klas IV, V, VI są w kontakcie on- line z nauczycielem historii.

Projekty unijne. Nauczyciele realizowali projekty UE w zakresie indywidualizacji nauczania. Są to:

a)     Jesteś Wielki – celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III,

b)     Inny nie znaczy gorszy – głównym celem  realizacji programu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów naszej szkoły poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i wychowawczej dla naszych uczniów, szczególnie w nauczaniu integracyjnym,

c)      Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy– istotą projektu było wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

Cykliczne imprezy. Szkoła tworzy i rozwija swoje tradycje poprzez organizowanie wielu oryginalnych, cyklicznie powtarzających się imprez przeznaczonych  dla uczniów SP 9, m. in. :

a)      Szkoła nocą – w „dziewiątce” po raz pierwszy w naszym mieście wprowadziliśmy imprezę nocną, która ma na celu integrację placówki  i pokazanie uczniom, że szkoła  to nie tylko miejsce nauki, ale również radosnej i nietuzinkowej zabawy,

b)       Niezapominajka – obchody Dnia Niezapominajki trwają w SP9 przez klika dni, w tym czasie w sposób szczególny uczy się dzieci wrażliwości i miłości   do drugiego człowieka, wskrzeszana jest idea miłości, wzajemnej akceptacji, wrażliwości, życzliwości i tolerancji dla drugiego człowieka,

c)      Dzień Dziecka  – placówka obchodzi jedną z piękniejszych uroczystości w roku, a mianowicie Dzień Dziecka. W tym wyjątkowym dniu zapewnia się podopiecznym zwiększoną dawkę przyjemności i większej swobody,

d)      Dzień Sportu – w naszej szkole co roku organizowany jest „Dzień Sportu”, w którym bierze udział cała szkoła ( podstawowa i gimnazjum). Obejmuje on: szkolne zawody pływackie, kolorowy wielobój sportowy,  mecz nauczyciele kontra uczniowie.

Staramy się rok rocznie wymyślać coraz to nowsze konkurencje dla uczniów.

e)      Bal karnawałowy – co roku nasi uczniowie wraz z maluchami z zaprzyjaźnionych  zduńskowolskich Przedszkoli nr 3, 4, 5 i 6  biorą udział w karnawałowym szaleństwie. W szkolną tradycję wpisały się szalone, barwne i pomysłowe stroje karnawałowe. Uczniowie pląsają w rytm dziecięcej, popularnej muzyki, a panie kucharki serwują słodkie pyszności.

Dodatkowo możemy pochwalić się szeroką ofertą zajęć specjalistycznych:

SALA DOŚWIDCZANIA ŚWIATA

EEG BIOFEEDBECK / NEURO SKY

SOCJOTERAPIA/TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

MAGICZNY ŚWIAT – Terapia Rozwojowa Oparta na Relacjach

REWALIDACJA

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

DOGOTERAPIA

JĘZYK MIGOWY

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

KOŁA  ZAINTERESOWAŃ

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW

WIĘCEJ INFORMACJI NA ICH TEMAT W POSZCZEGÓLNYCH ZAKŁADKACH