Home » Świetlica

Świetlica

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

  • od poniedziałku do czwartku 7.00 – 17.30
  • w piątki od 7.00 – 16.30

 

Do zadań świetlicy w szkole należy w szczególności: 

  1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia;
  2. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
  3. organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień;
  4. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
  5. upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości dbałości o zachowanie zdrowia;
  6. rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
  7. współdziałanie z Rodzicami, Nauczycielami, Wychowawcami i środowiskiem lokalnym szkoły.

Dodatkowo przy świetlicy szkolnej działa prężnie stołówka szkolna, która serwuje uczniom odżywcze i smaczne posiłki.