Home » Logopeda

Logopeda

Logopeda – mgr Gil Magdalena

Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

1)diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2)prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców
w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.