Home » Projekty finansowane z zewnętrznych źródeł

Projekty finansowane z zewnętrznych źródeł

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B045/16 pn. „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1 stycznia 2017r. w Zespole Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli realizujemy projekt pn. „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Wartość projektu: 882 107,75 zł, dofinansowanie: 820 357,75 zł.

Celem projektu jest wsparcie szkoły:

1. W zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 43 nauczycieli oraz kształtowanie i rozwijanie u 179 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

2. W tworzeniu warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące: wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji 56 uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.

3. W zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujące: wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych 74 uczniów i 21 nauczycieli.

4. W zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące: doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 54 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły.

W budżecie projektu kwotę 251558,00 zł przewidziano na zakup pomocy dydaktycznych: 55 laptopów, 1 zestaw interaktywny, drukarki, 4 urządzeń wielofunkcyjnych, wizualizera, aparatu fotograficznego, pilotów do testów, audiometru, programów komputerowych, Sali Integracji Sensorycznej, doposażenie pracowni przedmiotowych i innych. Na dokształcanie kadry pedagogicznej (szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia indywidualne i studia podyplomowe) przewidziano kwotę 83 001 zł: W harmonogramie projektu założono realizację 4 880 godzin zajęć dodatkowych: wyrównawczych, rozwijających i wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami, z czego w roku szkolnym 2016/17 zrealizowano 1952 godzin zajęć.

Informację nt. projektu można uzyskać u Koordynatora projektu – Violetty Bryl-Szlagowskiej (tel.506 223 282) lub Asystenta koordynatora – Marleny Zaborowskiej

Pliki do pobrania:
Oświadczenie uczestnika projektu
Deklaracja uczestnictwa
Regulamin rekrutacji
Wykaz zajęć
Harmonogram pracy

Podsumowanie projektu

01.09.2018r.

Z końcem sierpnia 2018 roku zakończyła się realizacja ww. projektu, którego głównym celem było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, zapewniający im lepszy start w dorosłość  oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia u nauczycieli, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez rożne formy dokształcania ich.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia realizujące cel projektu:

– 1800 godzin zajęć  rozwijających kompetencje kluczowe (z j angielskiego, j niemieckiego, matematyki, informatyki, biologii, geografii, chemii i fizyki, doradztwa zawodowego),

– 3080  godzin zajęć dla ucznia ze specjalnymi potrzebami (kompensacyjno- korekcyjne, biblioterapeutyczne, rewalidacyjne, terapeutyczno- ruchowe  z elementami integracji sensorycznej i z doradztwa zawodowego).

Rezultaty:

182 uczniów nabyło i rozwinęło kompetencje kluczowe i podstawowe komp. naukowo-techniczne (w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) niezbędne na rynku pracy,

59 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęto wsparciem odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

47 nauczycieli uzyskało kwalifikacje zawodowe w zakresie: pedagogiki specjalnej, wykorzystania narzędzi TIK metodyki nauczania przedmiotów w zakresie kompetencji kluczowych

Doposażono w sprzęt pracownie:  fizyczną, chemiczna, geograficzną, matematyczną, informatyczną . Zakupiono i wyposażono Salę Integracji Sensorycznej. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej na zajęciach.