Home » Aktualności » REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2023/2024

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2023/2024

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2023/2024

Tegoroczna rekrutacja do szkół podstawowych prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą naszej szkoły. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki.

Rekrutacja do szkół podstawowych odbywać się będzie

 w dniach 20 lutego – 3 marca 2023 r.

ZAPISY UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA PORTALU REKRUTACYJNYM: 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/zdunskawola/

Dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły obwodowej. Odbywa się ono na podstawie zgłoszenia. Rodzic logując się na stronie portalu rekrutacyjnego zobowiązany będzie wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy wydrukować i złożyć w szkole obwodowej. Jeżeli rodzic zrezygnuje z możliwości zapisania dziecka do szkoły obwodowej, będzie miał możliwość wyboru 3 innych placówek w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W tym wypadku o przyjęciu decydować będzie liczba punktów uzyskanych w rekrutacji. Przedstawione poniżej kryteria obowiązują w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 i są jednolite dla całego Miasta:

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
1. Rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym 20-40 (20 pkt – 1 rodzic pracuje, 40 pkt – 2 rodziców pracuje) Dokument potwierdzający, że rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą
2. Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza do danej szkoły podstawowej 30 Informacje potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
3. Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej 20 Informacje potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki 10 Oświadczenie rodzica/rodziców o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu należytej opieki

Kryteria zostały zawarte w Uchwale Nr XXXVII/304/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Zduńska Wola dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły.
W rekrutacji podstawowej przyjmowane są wyłącznie dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – 

ROK SZKOLNY 2023/2024

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Zduńska Wola na rok szkolny 2023/2024 określone zostały w Zarządzeniu Nr 16/23 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2023 r.

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 20.02.2023 godz.8.00 3.03.2023 godz.15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej  dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 6.03.2023 godz.8.00 8.03.2023 godz.15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 16.03.2023 godz.15.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 17.03.2023 godz.8.00 23.03.2023 godz.15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 24.03.2023 godz.15.00
6. Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 01.06.2023 godz.8.00 31.07.2023 godz.15.00