Home » RODO

RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych (RODO)

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI, UL. KILIŃSKIEGO 27, 98-220 ZDUŃSKA WOLA,

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH:

IMIĘ I NAZWISKO: ANNA BECALIK

E-MAIL: iod.anna.becalik@gmail.com,  TEL 791 848 237

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli przetwarza dane osobowe uczniów i rodziców oraz opiekunów prawnych w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 650 ze zm.), m.in.

 1. przyjęcia dziecka do szkoły,
 2. realizacja zadań oświatowych,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole,
 4. umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły,
 5. realizacji działań promocyjnych szkoły,

a także w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest wszelka dokumentacja związana z procesem edukacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej: RODO), w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 650 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2159 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1657).

Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, może być również art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g oraz j RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania zadań wynikających z ustawy – Prawo oświatowe oraz innych ustaw szczególnych.

W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych, na przykład wizerunek ucznia, koniecznym będzie wyrażenie przez rodziców lub opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa dane osobowe są przekazywane:

 1. podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,
 2. podmiotom prowadzącym serwer, na którym przechowywane są dane,
 3. podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych, m.in. System Informacji Oświatowej – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Vulcan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław),
 4. podmiotom, którym należy udostępniać dane osobowe na podstawie przepisów prawa, m.in. Urząd Miasta Zduńska Wola, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 5. podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych.

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych.

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań placówki oświatowej związanej z procesem edukacji.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów, m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.).

Posiadają Państwo następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. żądania sprostowania danych,
 3. do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność        z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane na podstawie zgody, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.