Home » Integracja

Integracja

Nasze motto:
„W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna.” Jan Paweł II

 

Na czym polega integracja w szkole?

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników. Do takich placówek zalicza się nasza szkoła.

Główne zadania klasy integracyjnej to :

 • integrowanie niepełnosprawnych i zdrowych w naturalnym środowisku rówieśniczym,
 • prowadzenie zajęć grupowych aktywnymi metodami opartymi na współpracy,
 • nauczanie wielopoziomowe w ramach wspólnego programu nauczania poprzez modyfikowanie go do potrzeb i możliwości konkretnego dziecka
 • stymulowanie rozwoju dziecka niepełnosprawnego i przygotowanie go do pokonywania trudności w życiu społecznym,
 • nauczanie tolerancji, otwartości na innych poprzez oddziaływanie na uczucia i wyobraźnię.

Klasy integracyjne w naszej szkole

Nasza szkoła jako placówka z oddziałami integracyjnymi, nie tylko edukuje w zakresie ustalonego programu nauczania, lecz również daje szansę nauczenia się czegoś bardzo ważnego – tolerancji i szacunku dla innych.
W klasach integracyjnych naszej szkoły staramy się zapewnić młodzieży możliwie optymalne warunki rozwoju, uwzględniając specyfikę trudności uczniów oraz dając możliwość stymulowania jego mocnych stron.

Jak wygląda organizacja pracy w klasach integracyjnych?

 • Klasy integracyjne realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.
 • Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów – nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (pedagog specjalny).

System oceniania w klasach integracyjnych

System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania.
Oceniając uczniów z orzeczeniami nauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

Metody i formy pracy w klasach integracyjnych

Najważniejszą zasadą pracy z uczniami w klasach integracyjnych jest ich podmiotowe traktowanie. Dlatego też:

 • stosuje się aktywne metody nauczania
 • różnicuje się wymagania oraz stopień trudności zadań
 • zwraca się uwagę na rozwijanie u uczniów umiejętności społecznych i interpersonalnych

Pracę ucznia i nauczyciela wspomaga nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym. Do zadań pedagogów specjalnych należy miedzy innymi:

 • pomoc wychowawcy w opracowywaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
 • opracowywanie z nauczycielem przedmiotu strategii lekcji tak, by nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami
 • udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. poprzez zajęcia indywidualne lub przygotowywanie kart pracy
 • budowanie integracji pomiędzy uczniami w klasie oraz całej społeczności szkolnej

Jakie są kryteria przyjmowania uczniów do klas integracyjnych?

W naszej szkole tworzy się oddziały integracyjne na następujących zasadach:

 • liczba uczniów w oddziale wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, pozostałe dzieci przyjmowane muszą charakteryzować się wysokim stopniem uspołecznienia oraz posiadać co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 • nabór do klas integracyjnych odbywa się na podstawie aktualnych orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej z wyraźnym wskazaniem do klasy integracyjnej, pozostali uczniowie będą rekrutowani za zgodą rodziców
 • w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w rejonie szkoły
 • w klasie integracyjnej może realizować obowiązek szkolny tylko jedno dziecko z orzeczoną przez poradnię nadpobudliwością psychoruchową
 • w ramach rekrutacji do klas integracyjnych przewiduje się spotkania z rodzicami, cykl zajęć grupowych z dziećmi, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, ankietę dla rodziców dotyczącą ich oczekiwań

Co daje nam wszystkim integracja w szkole?

Uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Wspólna przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.

Sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w niepełnosprawnych ich zalet i walorów. Uczą się od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życie i poszanowania zdrowia.

Nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem niepełnosprawnym, zdobywają nowe doświadczenia, stają się wrażliwszymi, cierpliwszymi i bardziej wyrozumiałymi  ludźmi.

Rodzice uczniów zarówno jednych jak i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.