Home » Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Zadania pedagoga w szkole, godziny pracy

pedagog szkolny: mgr Joanna Armada, mgr Karolina Kowalska

Poniedziałek – 9.00 – 13.00
wtorek – 8.00 – 12.30
środa – 8.00 – 13.30
czwartek – 9.00 – 13.30
piątek – 9.00 – 13.30

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.